• 1

Semaine du  30 Avril au 7 Mai


30 Lundi

20h-22h (Senior) Locminé

 

02 Mercredi

10h-15h (-13 F) Baud

20h-22h (Senior) Locminé

 

03 Jeudi

10h-15h (-11 G) Baud

 

04 Vendredi

10h-15h (-13 G) Plumelin

17h45-19h45 (-18F) Guenin

20h30-22h (Senior) Locminé

 

Semaine du 7 au 13 Mai

 

07 Lundi

10h-15h (-15 F) Plumelin

20h-22h (Senior)- Locminé

 

09 Mercredi

10h-15h (-13 G) Baud

17h30-19h30 (-18F) Guenin

20h-22h (Senior)-Locminé

 

11 Vendredi

10h-15h (-13 F) Plumelin

18h00-20h00(-18F) Guenin

20h30-22h30 (Senior)- Locminé

 

12 Samedi

Match Senior